Deskundiger en vaardiger door scholing

Scholing: luxe of noodzaak?

Het volgen van scholing is een belangrijk recht van de ondernemingsraad (OR). Om de OR en de medezeggenschap goed te laten functioneren moeten de OR-leden zich allereerst ontwikkelen. Ten eerste kennis opdoen over de vele onderwerpen waarmee zij in hun OR-praktijk te maken krijgen. Maar vooral ook die kennis leren toepassen en er over communiceren.

Wie bepaalt welke scholing de OR volgt?

OR-leden hebben volgens artikel 18 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) het recht om minimaal vijf dagen per jaar scholing te volgen. De bestuurder moet de OR-leden de gelegenheid geven om dit onder werktijd en met behoud van loon te doen. De kosten die de scholing met zich meebrengt moeten natuurlijk ook betaald worden. De bestuurder heeft echter niet het recht om invloed uit te oefenen op de scholing die de OR volgt.

OR weet zelf het beste welke scholing hij nodig heeft

De OR moet zelf bepalen welke scholing de individuele leden en de OR als groep gaan volgen. De OR-leden weten tenslotte zelf het beste welke kennis en vaardigheden zij nodig hebben om hun OR-taken goed te kunnen uitvoeren. Het is echter wel verstandig om de bestuurder vooraf te informeren over de scholing die de verschillende OR-leden willen volgen. Daarbij helpt het als de OR een concreet opleidingsplan opstelt.

Scholingsplan

Een scholingsplan helpt de OR om optimaal gebruik te maken van het scholingsrecht. Op die manier brengt je in kaart aan welke trainingen en opleidingen de verschillende leden behoefte hebben, wanneer zij deze trainingen kunnen volgen en wat de kosten hiervan zijn. Dit maakt het voor de bestuurder ook overzichtelijk met welke investering in tijd en geld hij rekening moet houden. Ideaal is het om aan het begin van de zittingstermijn een opleidingsplan op te stellen, maar later kan natuurlijk ook. Het gaat niet voor niets om ontwikkeling: daar ben je nooit klaar mee!

Tips bij het opstellen van een scholingsplan

Er zijn veel mogelijkheden om een scholingsplan op te stellen. Waarmee te beginnen? Doorgaans kiezen ondernemingsraden om te beginnen voor een cursus gericht op het wettelijk kader van de WOR en andere wet- en regelgeving. Daarnaast diverse inhoudelijke onderwerpen, zoals arbeidsomstandigheden en andere grotere onderwerpen war de OR mee te maken krijgt.

Naast inhoudelijke onderwerpen moet ook het ontwikkelen van vaardigheden aandacht krijgen. Allereerst effectief vergaderen, maar zeker ook de kunst van het onderhandelen en op andere manieren effectief invloed uitoefenen.

En wat te denken van tijdens een scholing een inhoudelijk onderwerp behandelen, zoals een reorganisatie? Zulke onderwerp laten zich niet voorspellen, daarom raden wij aan daar een stelpost voor te reserveren.

Resultaten van scholing

Hoe vaak hebben wij niet ondernemingsraden zien worstelen met ingewikkelde materie. Maar ook hoe vaak hebben wij gezien dat met scholing en training de deskundigheid en vaardigheid gegroeid is! Bijvoorbeeld een OR die de hobbel van adviesvragen moest nemen totdat er na enkele trainingen voldoende vaardigheden waren ontwikkeld om een professioneel en stevig team te worden en een goede gesprekspartner van de bestuurder!

Tarieven

Wat kosten trainingen? De SER (Sociaal Economische Raad) heeft hier richtlijnen voor ontwikkeld. Jaarlijks worden richttarieven bepaald voor OR-scholing. Voor 2023 is het tarief voor maatwerkscholing vastgesteld op € 1.160,- per dagdeel. ZPM volgt in principe die richttarieven; in bijzondere gevallen kan hiervan afgeweken worden.

Wil je eens sparren over het opstellen van een scholingsplan? Laat het weten!


Wij zijn experts in besluitvorming

Wij helpen je écht invloedrijk te zijn

Aandacht voor belangen

Goed gevoel voor de praktijk